Dropshop Liquorice heeft een ruim assortiment van

 Molen Mulder Pot uit Kropswolde

* cakemeel (ongeveer 30 soorten)

* broodmeel en broodmixen (vele soorten)

* pannenkoekenmeel (verrassende smaken)

*  poffert/ boffert en kruidkoek 

Kijk ook eens op de website: www.molenmulderpot.com

Biologysk Moal fan Mole ‘t Lam yn Wâldsein.

* poffertsjesmiks

* pankoeksmoal

* bûterkoekemiks

* browni

* keekmiks

 

 

En noch mear spesjale soarten moal die mealt wurde yn de âldste  nôtmoune fan Fryslân!